ზურაბ მარშანია - პროფესორი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: სექსოლოგია


ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსა და საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები

 • Certain aspects of management for erectile dysfunction in aging males with type 2 diabetes mellitus, 7th Slovenian Urological Congress with international participation and European School of urology, Bled, Slovenia, 1-3 June, proceedings book 2017, p. 85-93

 • Georgian clinical sexologists: who are they and who should they treat?The Journal of Sexual Certain socio-cultural aspects of prevalence and treatment of vaginismus in Georgia, Health of man (Здоровье мужчины), Ukraine, №1(60)/2017, p. 71-74

 • Successful results of complex and gradual treatment of erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus: Georgian experience,  The Journal of Sexual Medicine, vol 13, Issue 5, Suppl. 2 (May 2016), Page S 146

 • A Rare Case of Combined Treatment of Erectile Dysfunction in Conjunction with Hyperprolactinemia and Testosterone Deficiency in Men with Diabetes Mellitus and “Syndrome of Desactualization”, 2016 http://www.essm.org/education-certifications/essm-congress-2017-abstract-book/

 • SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF ETIOLOGY, PREVALENCE AND TREATMENT OF VAGINISMUS IN GEORGIA  2015 (Materials of 17th Congress of ESSM, Copenhagen), PDF, 17th congress of the european society for sexual medicine

 • HE PHENOMENON OF VIRGINITY: SOME OF THE ETHNO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AMONG GEORGIAN WOMAN,  J  Sex Med 2014, Volume 11 (Suppl 1): 82-93;

 • TWO CLINICAL CASES OF SUCCESSFUL TREATMENT FOR DEBUTANT FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION,  J  Sex Med 2014, Volume 11 (Suppl 1): 54-81

 • სექსოლოგია როგორც მედიცინის დარგი: გამოწვევები და პერსპექტივები XXI საუკუნის საქართველოსათვის, 2015წ. ივნისი, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“; სამედიცინო სექსოლოგიის ნარკვევები: რაზედაც ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ,  თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2014 წელი, 275 გვერდი;

 • VAGINISMUS: INTERESTING CLINICAL CASES IN THE CONTEXT OF SEXUAL BEHAVIOR IN GEORGIA   „Magyar Szexuális Medicina Társaság III. tudományos ülése Operatív andrológiai tanfolyam“, 6 June 2014, Budapest,  Hungary;

 • PRECISE SEVERE FEMALE SEXUAL DISORDERS: SOCIO-CULTURAL VIEW FROM GEORGIA Public 6th Slovenian Urological Congress with International Participation and European School of Urology, 7 November 2014, Portoroz, Slovenia (ESU Book for Publications);

 • SEXUAL PAIN DYSORDERS AMONG GEORGIAN WOMEN,   YSMU Scientific Journal (materials for International Conference „Sexual and Reproductiv Health“ - YSMU Department of Sexology 15th anniversary,28 November 2014, Yerevan. Armenia);

 • DEBUTANT FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION  CAUSED BY RETARDATION OF  PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT: CASE STUDY (Materials for Sympatibilum of the Czech Society for Sexual Medicine:   XVIII Andrological Symposium – Central European Collaboration on Sexual Medicin  –CECSM Meeting, Cesky Krumlov, Czech Republic,  May, 31-June, 1st 2013);

 • SEXUAL DYSFUNCTIONS AMONG AGEING MALES AFTER TURP FOR BPH (LARGE GLANDS),   Journal of Men’s HealthVol. 8, No. 3, 2011, p. 219;

 • The Baltic-Black Sea Region: the New and Systematic Factor in Modern International Relations in Europe / Baltic Horizons, No 17 (114), November 2011, EUROACADEMY, TALLINN, Estonia, pp.41-49;

 • The Phenomenon of Post-Bipolar Regionalism in Europe,  The Caucasus & Globalization,  Journal of Social, Political and Economic Studies, Volume 5, Issue 1-2, CA &CC Press, Sweden, 2011, pp.29-41;

 • სექსუალური დისფუნქციები მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დროს: თანამედროვე შეხედულება პრობლემაზე,  „სამეცნიერო შრომათა კრებული“, მიძღვნილი თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი, 2010 წ., გვ. 83-85

 • ფსიქომეტრიულიკითხვარების (IIEF-15) მნიშვნელობა  მამაკაცის სექსუალური დისფუნქციების  დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და  ფსიქოპროფილაქტიკის პროცესში, „რეპროდუქტოლოგია“, 2011 წ., № 1, გვ. 27-31

 • IS TRANSURETHRAL RESECTION OFPROSTATE AMONG PATIENTSWITHBENIGN PROSTATE HYPERPLASIA RISK FACTOR FORERECTILEDYSFUNCTION?Published in the Book for Publicationsfor 11th Congress of the European Federation of Sexology: Promoting Sexual Health a Pathway to Happiness, Madrid, 2012September 20-22, p. 71;

 • საერთაშორისო ორგანიზაციები: მოკლე სალექციო კურსი სწავლების საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისათვის, 2012, თბილისი გამომცემლობა „მერიდიანი“. 187 გვერდი;

 • მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომი და ერექციული დისფუნქცია, „რეპროდუქტოლოგია“, 2011 წ., № 1, გვ. 34-37;

 • Балто-чорноморська система мiждержавного спiвробiтництватво у зовнiшньополiтичнiй стратегii Грузii, Автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня кандиитетдата полтiичних наук, Мiнстерство освiти  науки, молодi та спорту Украiни Нацiональний унiверситет «Одеська юридична академiя», Одеса 2011, 16 с.;

 • Балто-черноморская система межгосударственного сотрудничества во внешнеполитической стратегии Грузии, Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Одесса 2011, 230 с;.

 • ჩრდილო-კავკასიური ომები „აღმოსავლური საკითხის“ ფარგლებში წარმოებული რუსული პოლიტიკის კონტექსტში, “სტრატეგიულიკვლევები”, 2011წ.,  №4, გვ. 63-79;

 • ევროპულიომებიდასაერთოევროპიულისახელმწიფოებრიობისფენომენი-“სტრატეგიულიკვლევები”, 2010 წ.,  გვ. 58-70;

 • ERECTILE FUNCTION AFTER TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE FOR BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA  „სამეცნიერო შრომათა კრებული“, მიძღვნილი თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი, 2010 წ., გვ. 81-83;

 • ბალტია-შავიზღვისრეგიონულიიდენტურობადაბალტია-შავიზღვისრეგიონი-“სტრატეგიულიკვლევები”, 2009 წ., №2, გვ. 166-173;

 • Балтийско-черноморское измерение международно-регионального сотрудничества во внешнеполитической стратегии Грузии  – 2009 წ., „НАУКОВИЙВІСНИК“,  №2 (80), сс. 150-162, Одеса, Україна;

 • პოსტბიპოლარულისამყაროდაპოსტბიპოლარულირეგიონალიზმი  -  2009 წ., „სოციალურიეკონომიკა“,  №5 (5), გვ. 128-130;

 • საერთაშორისო-რეგიონულითანამშრომლობაშავიზღვისრეგიონში: ოცნებათურეალობა?  -  2009 წ., „სოციალურიეკონომიკა“, №5 (5), გვ. 20-23;

 • Балто-черноморсское пространство в новой региональной политике европейского союза  – 2008 г.,  „ВIСНИКОДЕСЬКОГОНАЦIОНАЛЬНОГОУНIВЕРСИТЕТУ“, Том1, Випуск3, Соцიологяполიтичнიнауки, сс. 225-239, Одеса, Україна;

 • Геополитический плюрализм в черноморско-каспийском регионе и организация демократии и экономического развития – ГУАМ, 2007, „ВIСНИКОДЕСЬКОГОНАЦIОНАЛЬНОГОУНIВЕРСИТЕТУ“, Том12, Випуск14, Соцiологяполiтичнiнауки, сс. 190-201, Одеса, Україна

 • Балто-черноморско-каспийский регион сквозь призму нового регионализма  – 2006 г.,  „ВIСНИКОДЕСЬКОГОНАЦIОНАЛЬНОГОУНIВЕРСИТЕТУ“, Том11, Випуск10, Социіологя  політичнінауки, сс. 381-392, Одеса, Україна

 • New Aspect of Co-operation in the Baltic-Black sea – Kaspian Region: The Role of International Organizations  -  National Institute of International Relations, Vol 61, Part I, pp. 96-100,  Kiev, Ukraine,K2006

 • Спілнота Демократична Вібору:  Новий міжнародний проект – 2006, „ОдеськийРегональнийфіліалНаціональногоИнститутуСтратегичнихдосліджень“, сс. 20-22 , Одеса, Україна

 • ГУУАМ – перпспективный инструмент стабилизации и перспективного развития государств – членов – 2006 г., „ЕкономічнийпроектГУАМ«Придунайськийенерго-транспортнийміст» інцативиУкраїни, РаданаціональноїбезпекиоборониУкрани, НаціональнийИнститутпроблем  міждународнобезпеки“, сс26-27, Кіїв, Україна

 • THE IMPACT OF TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE IN CASE OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA (LARGE GLANDS): PROSPECTIVE STUDY IN GEORGIA 2005 (GFMR publication book), 2005, Genève,  Switzerland http://www.gfmer.ch/Medical_education_En/PGC_SH_2005/Reviews_Participants_SH_2005.htm

 

ბოლო წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ წაკითხული საჯარო ლექციები და მოხსენებები საერთაშორისო კონგრესებზე

 • 2013 წლის 31 მაისი ქ. ჩესკი კრუმლოვი (ჩეხეთის რესპუბლიკა),“Sympatibulum of the Czech Society for Sexual Medicine: XVIII Andrological Symposium and I. Gynaecological  Symposium“, საჯარო ლექციის თემა: “DEBUTANT FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION IN MEN  WITH RETARDED PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT“
 • 2014 წლის 7 ივნისი, ქ. ბუდაპეშტი (უნგრეთის რესპუბლიკა),  „Magyar Szexuális Medicina Társaság III. tudományos ülése Operatív andrológiai tanfolyam“, საჯარო ლექციის თემა: “CLINICAL CASES OF VAGINISMUS: SOCIO-CULTURAL REVIEW IN THE CONTEXT OF SEXUAL BEHAVIOR IN GEORGIA”.
 • 2014 წლის 7 ნოემბერი, ქ. პორტოროჟი (სლოვენიის რესპუბლიკა), 6th Slovenian Urological Congress, საჯარო ლექციის თემა: “PRECISE  SEVERE FEMALE SEXUAL DYSFUNCTIONS: SOCIO-CULTURAL VIEW FROM GEORGIA”.
 • 2014 წლის 28 ნოემბერი, ქ. ერევანი  (სომხეთის რესპუბლიკა), „Sexual and Reproductiv Health“- YSMU Department of Sexology 15th anniversary, საჯარო ლექციის თემა:“SEXUAL PAIN DYSORDERS IN WOMEN” 
 • 2012 წლის 22 სექტემბერი, ქ. მადრიდი (ესპანეთის სამეფო), Eleventh Congress of the European Federation of Sexology. მოხსენების თემა: “IS TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE AMONG PATIENTS WITH BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA RISK FACTOR FOR ERECTILE DYSFUNCTION?“

 • 2014 წლის 31 იანვარი, ქ. სტამბოლი (თურქეთის რესპუბლიკა) 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology.მოხსენებათა თემები:

  1.       THEPHENOMENONOFVIRGINITY: ETHNO-PSYCHOLOGICALCHARACTERISTICSAMONGGEORGIANWOMEN”

  2.       „TWO CLINICAL CASES OF SUCCESSFUL TREATMENTFOR DEBUTANTE FORM OF LIFELONG DELAYED EJACULATION“

 • 2015 წლის 5 თებერვალი,  კოპენჰაგენი (დანიის სამეფო), 17th Congress of the European Society for Sexual Medicine,მოხსენების თემა: „SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF ETIOLOGY, PREVALENCE AND TREATMENT OF VAGINISMUS IN GEORGIA“

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური, ფრანგული, ლიტვური