სოლომონ დანდურიშვილი

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: ქირურგია