ვიოლეტა ტაბიძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: დერმატო-ვენეროლოგია