ანა კობაიძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 2003-2009  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა „სამკურნალო საქმე“, ბაკალავრი.
 • 2010-2013  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სარეზიდენტო პროგრამა ენდოკრინოლოგიაში.
 • 2015  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიცინისფაკულტეტისდოქტორანტი

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 • 2013წლიდან  დღემდე– ვ. ივერიელისსახელობისენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიისცენტრი“ენმედიცი” – ექიმიენდოკრინოლოგი

 

სერტიფიკატები

 • 2009:  გადაუდებელისამედიცინოდახმარებისსასწავლოკურსი
 • 2010:კლინიკურისტაჟირებაა. ღვამიჩავასსახელობისონკოლოგიისნაციონალურცენტრში
 • 2013:სახელმწიფოსერტიფიკატი- სპეციალობაენდოკრინოლოგია
 • 2014:Magyar Imre EASD Clinical Postgraduate Course
 • 2014:სამუშაოშეხვედრათემაზე„ტუბერკულოზისგამოვლენადამართვაპოლიპროფილურისამედიცინოსერვისისმიმწოდებელდაწესებულებებში“
 • 2015: შაქრიანი დიაბეტი /მასტერკლასი/
 • 2016:სასწავლო კურსი „ზრდასრულთა სიმსუქნის მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები“
 • 2016: ახალგაზრთამკვლევართასაზაფხულოსკოლა

 

პუბლიკაციები და სტატიები

 • 1. ”ნებივოლოლისკლინიკურიეფექტურობაგულისქრონიკული უკმარისობისდროს”. საქართველოსსამედიცინოჟურნალი#1 2008წ. გვ.13
 • 2. ”კომპიუტერულისპირომეტრიისმნიშვნელობაბრონქული ასთმისდიაგნოსტიკასადამკურნალობაში”. ჟურნალი ექსპერიმენტულიდაკლინიკურიმედიცინა, #1. თბილისი 2008წ. გვ. 45
 • 3. ”PolycysticOvarySyndrome(PCOS)”. ჟურნალიექსპერიმენტული დაკლინიკურიმედიცინა, თბილისი2009წ.
 • 4.ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი დაავადების მართვა პროტოკოლი (თანაავტორი)- მიღებულია „კლინიკურიპრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების(პროტოკოლები) შემუშავების, შეფასების და დანერგვის ეროვნული საბჭოს2014 წლის 23 ივნისის N5 სხდომისგადაწყვეტილების შესაბამისად.

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური