გიორგი კუნჭულია

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ქირურგია