ხათუნა ლეწვერიძე

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: რევმატოლოგია