ნატო ლორთქიფანიძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: კარდიოლოგია


განათლება

  • 1991-1997 წწ ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი.

 

სამუშაო გამოცდილება.

2001-2005 w.w. eqim-Terapevti xulos raionul saavadmyofoSi;

2005-2014 w.w. baTumis saswarafo samedicino daxmarebis centri –

eqim-Terapevti;

2011 weli Sps “dedaTa da bavSvTa” janmrTelobis respublikuri centri sameano genekologiuri ganyofileba eqim-Terapevti;

2011 წლიდან დღემდე sazRvao hospitali eqim-Terapevti;

2010 weli Sps “respublikuri klinikuri saavadmyofo” – eqim-Terapevti;

2016 wლიდან დღემდე  respublikuri klinikuri saavadmyofo eqim-kardeologi;

2019 წლიდან დღემდე :- კლინიკა ენმედიცის ბათუმის ფილიალის  ექიმი კარდიოლოგი, კარდიო ექოსკოპისტი

 

 

სერტიფიკატები

2002 wlis 15 aprili –zogadi profilis eqimi;

2005 weli 1-2 aprili elrgologiisa da klinikuri imunizaciis asociaciis meore erToblivi konferencia;

2006 wlis 21 seqtemberi  - nebadarTuli specialoba Sinagani sneuleba;

2006 wlis 8 agvistos gadaudebeli samedicino daxmareba, hospitalamdel etapze. akreditaciisNN#2005111;

 27.07- 05.08 –mde warmatebiT aiTvisa BLS,  ALS, BTLS &  ATLS  programiT gaTvaliswinebuli Teoriuli da praqtikuli samedicino daxmarebis saswavlo kursi.

2005 wlis  22 noemberi – Tbilisis samedicino universitetis eqstremaluri medicinis centris saswavlo programa eqimebisaTvis gadaudebeli samedicino daxmareba;

05-09-05-11 2011 w prehospitaluri gadaudebeli samedicino daxmareba saswrafo samedicino daxmarebis eqimebisaTvis.

13.03 – 13.05 2006 w –momzadda rezidenturis Semoklebuli kursis programiT specialobaSi Sinagani sneuleba;

31.08 – 5.09 2006 w – uwyveti samedicino ganaTlebis daswrebuli programiT  (saxelmwifo akreditaciis #2006025) samxedro gadaudebeli medicinis safuZvelze:

23.06.2011 w  saCxeres samedicino centri – emerjensi prehospitaluri BLS da   TLS (CPR & AED  programa);

2018 წელი ქ.თბილისი  გ.ჩაფიძის  სახელობის კარდიოლოგიური კლინიკა - სუბ-სპეციალობა -კარდიო-ექოსკოპია.

 

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური