ქეთევან მიქაძე

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 1973 - 1979 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
 • 1979 - 1980 თბილისის N1 კლინიკური საავადმყოფო ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ინტერნატურა
 • 1983 - 1987 თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი ენდოკრინოლოგიის კათედრა - კლინიკური ორდინატურა
 • 1989, 1993 დიპლომისშემდრომი განათლების ინსტიტუტი - სპეციალიზაცია ენდოკრინოლოგიაში

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 1980 - 1983 სანატორიუმი „ლიკანი“ - ექიმი-თერაპევტი, ენდოკრინოლოგი
 • 1987 - 1988 თვალის რესპუბლიკური საავადმყოფო - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 1988 - 1996 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - უფროსი ლაბორანტი
 • 1993 - 1996 ქ. თბილისის N1 კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 1996 - დღემდე  აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიც” - ექიმი-ენდოკრინოლოგი

 

პედაგოგიური გამოცდილება

 • 1993 - 2011 პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - მიმართულება შინაგანი სნეულებანი, ენდოკრინოლოგია

 

პუბლიკაცია

 • Первоочередные задачи ло лрофилактике зндемического зоба в Грузии – Слвременные методы лечения и профилактиаи сахарного диабета и заболевании щитовидной железы, Тезисы докладов Душамбе с. 96 - 97, 1989г.
 • Распространение зоба в некаторых раионах Грузии – Сборник трудов Тбилисского Института Усовершествования Врачей, с. 100 - 102, 1990г.
 • Состоянии щитовидной железы у детей и подростков в различных районах Республики Грузия – Проблемы Эндокринологии – Т. 38, с. 25 – 26, Москва, 1992г.
 • მონაცემები საქართველოში შაქრიანი დიაბეტის გავრცელების შესახებ – სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ. 70 – 72, 1992 წ.
 • ენდემიური ჩიყვის გავრცელების დინამიკა საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში 1985–1991 წ.წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ. 72 – 74, 1992 წ.
 • ენდემიური ჩიყვის გავრცელება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ბავშვებსა და მოზარდებში 1990– 1991 წ.წ. მონაცემების მიხედვით. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ.99 – 101, 1992 წ.
 • სისხლის მიმოქცევის ნერვული რეგულაცია დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათიის დროს. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ.101 – 104, 1992 წ.
 • Сравнителбная динамика распространения зоба и различных регионах Грузии плсле аварии ЧАЕС – Сучасни проблемы зкспериментального клиническли эндокринологии. Киев. с. 277, 1994 г.
 • ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა დაავადებათა სიხშირე ენდოკრინოლოგიური კლინიკის ამბულატორიულ ავადმყოფთა შორის – ქრონიკულ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია და პროფილაქტიკა. თბილისი –  გვ.31, 1998 წ.
 • DiabeticFoot Complidations incidence in Georgia – Diabetes, Nutrition & Metabolism Clinical and Experimental – Vol 12 N 3, p. 215, 1999
 • Thyroid Nodules – Frequency of detevtion by ultrasoumd data avd outcomes of conservative  treatment – The Thyroid and Environment Merck European Thyroid Symposium. Budapest. June 22 – 25. Schallauer Sttudgard, New York. Editors Ference Peter Wilman M.Wiersinge, Ulnke Hostalek. P. 365  2000
 • Diabetic Retinopathy and Cardiovascular discase in Tipe 2 Diabetes in Tbilisi –Akad.Ann.Diabetol. N.S. Paulescu Institute 23.01.2000 (Akademic Annals of Diabetology) Vol 1, p. 23 2000
 • ქვემო კიდურების დიაბეტური გართილებების სიხშირე საქართველოში –– ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სასელმწიფო ყნივერსტეტის შრომათა კრებული ––მედიცინა ახალი ათასწლეულის მიჯნაზე –– თბილისი გვ. 29 – 34, 2000
 • დიაბეტური რეტინოპათია და გულსისხლძარღვთა სისტემის  მხრივ გართულებების სიხშირე  ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის  დროს –– დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო აკადემიის შრომათა კრებული, ტომი XXVIII., გვ. 152 – 157, თბილისი 2000
 • თავის ტვინისა და გულის სისხლძარღვების მხრის  ქრონიკულ  გართულებათა გავრცელება შაქრიანი დიაბეტის (ტიპი 2) მანიფესტაციის პირველ წლის განმავლობაში – კარდიოლოფია და შინაგანი მედიცინა (საქართველოს საერთაშორისო კარდიომიოპათიის საზოგადოება)   N4, გვ. 30  – 37,  თბილისი 2003
 • კვანძოვანი ჩიყვი – კონსერვატული  მკურნალობის პრინციპები და ეფექტურობის ფარგლები – კლინიკუეი და ექსპერიმენტული ენდოკრინოლოგიის მოამბე.  N 1 (1) გვ. 11, 2004
 • Prevalence of Chronic Carfiovascular Complications  in newly Diagnosed Tipe @ Diabetic Patients  -   Endocrine  Abstracts 8th European Congress of Endocrinolofy  incorporating Thr British  Endocrine Sosieties, 1 – 6 April 2008. Glasgow. UK  Vol.11, p. 269 2006 
 • Results of fine needle aspiration biopsy of Thyrroid Nodules in region of mild iodine deficience - Endocrine  Abstracts  8th European Congress of Endocrinolofy  incorporating Thr British Endocrine Sosieties, 1 – 6 April 2008. Glasgow. UK  Vol.11, p. 801 2006
 • Metabolic Disorders and their Correlation with Testosterone Level  in  Caucasian  Male Patients  ,  Reprodactive Endocrinology p. 197 – 198 AACE Las Vegas 2014
 • Screening  Study of Iodine  Deficiency Staius and  Thyroid Diseases  in Caucasian  Children Abstract book.Thyroid  Disease p. 260 - 261 2014
 • გაიდლაინი – ფარისებრი ჯირკვლის  კვანძოვანი  დაავადებების მართვა (თანაავტორი). დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წ. 21 მაისის N01–150/ ო ბრძანების საფუძველზე
 • A rare sunchronous presentation of aldosterone producing adenoma and multifocal papillary thyroid microcarcinoma. Endocrine Abstracts (2016) 40 P23 / DOI:10. 1530/endoabs.40.P23 

 

სერტიფიკატები

 • 1994 - EASD Postgraduate Education Programme – IDF twinning programme between Israel and Georgia
 • 1997 Boehringer Mannheim – Lilly Alliance Amputation Prevention Iniciative “Diabetic Foot Prevention Programme” - გამარჯვებული
 • 2001 სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
 • 2003 თირეიტოქსიკოზის სინდრომის მრავალსახეობის დიფერენციული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები - საქართველოს ექიმთა კონგრესი „საქართველოს ჯამრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები“
 • 2003 კლინიკური დიაბეტოლოგიის აქტუალური პრობლემები 
 • 2003 შაქრიანი დიაბეტი და გულსისხლძარღვთა დაავადებები, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
 • 2003 - 2006 ტიპი 2 დიაბეტის მართვა თანამედროვე  ორალური პრეპარატებით 
 • 2003 ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები
 • 2004 მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლებისა და კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
 • 2004 თერაპიული, ქირურგიული, გინეკოლოგიური, პედია–ტრიული სეფსისის და სეპტიური შოკის მიმდინარეობის თავისებურებანი  და მათი მართვა
 • 2005 17th European Congress of Endocrinology
 • 2005 ლაბორატორიების ხარისხის გარე კონტროლის ევროპული რეგულაცია და რეფერენს ლაბორატორიის ევროპული მოდელი
 • 2006 იოდდეფიციტის ეპიდემიოლოგიის, დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკის და მონიტორინგის აქტუალური საკითხები
 • 2006 ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობანი ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში და ახალშობილებში
 • 2006, 2012, 2014 Annual Meetingы of the European Thyroid Association 
 • 2007, 2011 International Congresses on Prediabetes and the Metabolic Syndrome
 • 2007 - 2014 Annual Meetings of European Association fot the Study of Diabetes
 • 2008 16th Congress of European Association fot the Study of Obesity
 • 2008, 2012 - 2013 International Congress of Endocrinology
 • 2009 9th  European Congress on Clinical and Economic Aspects  of Osteoporosis and Osteoartritis
 • 2009 7th International Conference on Bone and Mineral Research and 9th International Osteoporoses Synposium
 • 2010 Practical management  of Thyroid Cancer. State of the art and perspectives
 • 2011 World Diabetes Congress
 • 2012 European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis 
 • 2013 73rd Scientific Sessions of American Diabetes Association
 • 2014 ტუბერკულოზის გამოვლენა და მართვა პოლიპროფილური სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელ  დაწესებულებებში
 • 2014 - 2015 World Congress of Osteoporosis, Osteoartritis and Musculosceletal Diseases
 • 2014 23rd Annual Scientific and clinical Congress of American Association of Clinical Endocrinologists
 • 2015 83rd Congress of the European Atherosclerosis Sosiety
 • 2015 Annual Congress European Society of Cardiology
 • 2015 EASD Postgraduate Training Course on Clinical Diabetes
 • 2015 Diabetes Mellitus /Masterclass/
 • 2015 The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension
 • 2016 - ESE Basic Endocrinolgy Course on ''ENDOCRINE AND NEUROENDORCINE CANCER'' 
 • 2016 - 39th Annual Meeting of the European Thyroid Association
 • 2016 - 52nd EASD Annual Meeting

 

ორგანიზაციების წევრობა

 • საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება
 • საქართველოს ექიმთა ასოციაცია
 • საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი ასოციაცია
 • საქართველოს ოსტეოპოროზის ასოციაცია
 • American Association of Clinical Endocrinology
 • European Thyroid Association
 • European Association for the study of Diabetes
 • European Sosiety of Endocrinology
 • European Atheroscleroses Society

 

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური